فرم نظرسنجی

1- به چه دلیل باخدمات پس از فروش شرکت ایمرگاز تماس گرفته اید؟
نصبتعمیر

2- آیا بابت انجام تعمیرات / نصب هزینه ای پرداخت کرده اید؟
خیربلی

3- این هزینه بابت چه بود ؟

ایاب‌وذهابدستمزد نصبدستمزدتعمیراتقطعات‌یدکیهزینه‌های غیرمتعارف (طلب انعام و ...)سایر موارد

4- آیا قبل از انجام تعمیرات حدود هزینه به شما اعلام شد؟
خیربلی

5- آیا فاکتور تعمیرات صورت گرفته و قطعات تعویض شده به شما ارائه شد؟

خیربلی

6- آیا ایراداتی که توسط شما مطرح گردید به طور کامل رفع گردید؟
خیربلی

7- علت عدم رفع ایرادات چه بود؟
نبود قطعات یدکی مورد نیازکیفیت پایین قطعات یدکیعدم تشخیص عیبکیفیت نامناسب تعمیراتسایر موارد

تا چه حد از خصوصيت های مطرح شده زیر رضايت داريد:
8- سهولت در برقراری تماس و دسترسی به شرکت

9- فاصله زمان درخواست تعمیر/ نصب تا مراجعه نماینده

10- مراجعه به موقع

11- نحوه برخورد نماینده

12- آراستگی ظاهری نماینده

13- رعایت نظافت پس از تعمیر/ نصب توسط نماینده

14- راهنمایی ها و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از محصول توسط نماینده

15- نحوه پاسخگویی به سوالات

16- کیفیت کلی خدمات دریافتی

17- کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز

18- سرعت عمل در تعمیر/ نصب

19- به طور کلی چه میزان از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟


20- آیا تاکنون در خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش شکایتی به شرکت مطرح کرده اید؟ (در خصوص مشتریان ناراضی)
خیربلی
21- نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات نهایتاً منجر به رضایت شما گردید؟
خیربلی

پيشنهادات و انتقادات دارید با ما درمیان بگذارید:
زنمرد

Traditional boilerCondensing Boiler


خارج از گارانتیگارانتی