استفاده از پکیج های چگالشی باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در سیستم های گرمایشی جدید (مانند فن کوئل و گرمایش از کف) یا جایگزین با پکیج یا موتور خانه های قدیمی با سیستم های گرمایشی قدیمی (مانند رادیاتور) می شود.
راندمان تمامی پکیج های چگالشی ایمرگاس با توجه به استاندارد های اروپا برای سیتم های گرمایشی جدید 5 ستاره می باشد.
( اکولوژیک ترین در طبقه بندی معرفی شده توسط استاندارهای اروپا UNI EN 297 و UNI EN 483 )
فرآیند چگالش در این خانواده از محصولات باعث کاهش انتشار CO و NOX می شود.
با استفاده از کیت های دودکش اصلی ایمرگاس به نام "سبز سری"، فاصله های طولانی و همچنین نصب سریع و ساده را امکان پذیر می گردد.

پکیج های چگالشی

Showing 1–12 of 14 results

پکیج های چگالشی

HERCULES CONDENSING 26 3 ErP

پکیج های چگالشی

HERCULES CONDENSING 32 3 ErP

پکیج های چگالشی

HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP

پکیج های چگالشی

VICTRIX 24 TT

پکیج های چگالشی

VICTRIX EXA 28 ErP

پکیج های چگالشی

VICTRIX EXA 32 ErP

پکیج های چگالشی

VICTRIX MAIOR 24 TT

پکیج های چگالشی

VICTRIX MAIOR 24 TT ErP

پکیج های چگالشی

VICTRIX MAIOR 35 TT

پکیج های چگالشی

VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP

پکیج های چگالشی

VICTRIX ZEUS 26 2 ErP

پکیج های چگالشی

VICTRIX ZEUS 26 ErP